Dodano: 2 listopada 2017

„Mój wymarzony Puchar, Statuetka lub Medal” – III edycja konkursu.

Drogie dzieci stwórzcie puchar, statuetkę lub medal, o których zawsze marzyliście. Pokażcie swoją kreatywność oraz inwencję twórczą. Przełóżcie to na Wasze wspaniałe prace. Pamiętajcie o tym, że puchar, statuetka lub medal muszą być wykonane ręcznie – technika jest dowolna. Jury oceniać będzie jakość, staranność wykonania oraz pomysłowość. Praca musi znajdować się na podstawce o wysokości min. 4 cm, nie może mieć żadnych napisów. Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom, one na pewno będą liczyć na Waszą pomoc. W tym roku poza pucharami można wykonać również statuetki lub medale.

Pamiętajcie, że wasze prace nie powinny posiadać żadnych napisów, żadnego oznaczenia miejsca, itp. Mają one być czyste i starannie wykonane.
Nagrody główne otrzymają 3 najładniejsze prace (nagrody główne to sprzęt sportowy lub odzież sportowa marki Adidas). Poza tym wszystkie dzieci, które przystąpią do konkursu otrzymają upominek. Prace należy dostarczyć do dnia 16.11.2017 roku do trenerów podczas zajęć piłkarskich lub poza nimi – kontakt telefoniczny.
Do konkursu może przystąpić każdy zawodnik należący do naszej szkółki. Do prac prosimy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wiekiem dziecka.
Dzieciaczki wykonane przez was Puchary, Statuetki lub Medale trafią do osób, firm oraz instytucji, którym zależy na Waszym rozwoju, rozwoju sportu, którzy zawsze Was wspierają. Będzie to podziękowanie od Was dla Nich. Myślimy, że takie podziękowanie płynące prosto z Waszego serca będzie miało największą wartość.
Mamy nadzieję, że zaangażowanie w III edycję będzie jeszcze większe niż w II edycji, w której wykonanych zostało 36 pucharów.
Z niecierpliwością czekamy na pierwsze prace!!!

REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Mój wymarzony Puchar, Statuetka lub Medal” zwanego dalej „Konkursem”, jest Akademia Piłkarska Junior Football Academy, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs potrwa od dnia 02.11.2017 r. od godz. 10:00 do dnia 16.11.2017 r. do godz. 21.00
§ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy członek stowarzyszenia, czyli zawodnik Akademii Piłkarskiej Junior Football Academy.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i dostarczenie do Organizatora Pucharu.
§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie i dostarczenie do Organizatora Pucharu, Statuetki lub Medalu.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczenie Pracy do Organizatora.
3. Uczestnik będący jednocześnie autorem pracy w myśl niniejszego regulaminu udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia pracy na potrzeby fanpage`a Junior Football Academy w serwisie Facebook, a także udziela Organizatorowi praw autorskim do niej.
4. Wyboru zwycięzcy dokona jury.
5. Po zakończeniu konkursu informacje o jego wynikach zostaną podane na fanpage’u Junior Football Academy, a zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną poinformowane w osobnej wiadomości na fanpage’u.
§ 3. NAGRODY
1. Główną nagrodą w Konkursie jest odzież sportowa marki Adidas lub sprzęt sportowy.
2. Nagrodami rzeczowymi dla osób wyróżnionych są gadżety.
3. Organizator poinformuje Zwycięzcę i osoby wyróżnione o wygranej w oddzielnym poście na stronie internetowej oraz skontaktuje się z nimi.
4. Nagrody rzeczowe dla wszystkich osób zostaną przekazane zwycięzcom podczas Mikołajek Piłkarskich w miesiącu grudniu br.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
8. Promocja w formie Konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
9. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
10. Wszelkie posty niezgodne z regulaminem portalu Facebook będą usuwane przez administratora strony Junior Football Academy.

    
  
  

<< pozostałe wiadomości
tonita-golombek@mailxu.com