Dodano: 6 listopada 2016

”Mój wymarzony Puchar Piłkarski” – II edycja konkursu!

Drogie dzieci stwórzcie puchar, o którym zawsze marzyliście. Pokażcie swoją kreatywność oraz inwencję twórczą, które nieodzownie towarzyszą Wam podczas występów na boisku piłkarskim. Przełóżcie to na Wasze wspaniałe prace. Pamiętajcie o tym, że puchar musi być wykonany ręcznie – technika jest dowolna. Jury oceniać będzie jakość, staranność wykonania oraz pomysłowość. Puchar musi znajdować się na podstawce o wysokości min. 4 cm, nie może mieć żadnych napisów. Drodzy rodzice pomóżcie swoim dzieciom, one na pewno będą liczyć na Waszą pomoc.

Przykład wykonania takiego pucharu znajdziecie w linku: http://www.urwiskowo.com.pl/2013/06/puchar-dla-taty.html

Pamiętajcie jednak, że wasz puchar nie może posiadać żadnych napisów, żadnego oznaczenia miejsca, itp. Ma on być czysty i starannie wykonany.

Nagrody otrzymają 3 najładniejsze puchary (nagrody główne to sprzęt sportowy lub odzież sportowa marki Adidas). Poza tym wszystkie dzieci, które przystąpią do konkursu otrzymają upominek. Puchary należy dostarczyć do dnia 17.11.2016 roku do trenerów podczas zajęć piłkarskich lub poza nimi – kontakt telefoniczny.

Do konkursu może przystąpić każdy zawodnik należący do naszej szkółki. Do pucharów prosimy dołączyć informację z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wiekiem dziecka.

Dzieciaczki wykonane przez was Puchary trafią do osób, firm oraz instytucji, którym zależy na Waszym rozwoju, rozwoju sportu, którzy zawsze Was wspierają. Będzie to podziękowanie od Was dla Nich. Myślimy, że takie podziękowanie płynące prosto z Waszego serca będzie miało największą wartość.

Mamy nadzieję, że zaangażowanie w II edycję będzie jeszcze większe niż w I edycji, w której wykonanych zostało 20 pucharów.

Czekamy na pierwsze prace!!!

 

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „
Mój wymarzony Puchar Piłkarski” zwanego dalej „Konkursem”, jest Akademia Piłkarska Junior Football Academy, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs potrwa od dnia 06.11.2016 r. od godz. 20:00 do dnia 17.11.2016 r. do godz. 21.00

§ 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy członek stowarzyszenia, czyli zawodnik Akademii Piłkarskiej Junior Football Academy.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. 
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie i dostarczenie do Organizatora Pucharu.

§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie i dostarczenie do Organizatora Pucharu.       

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez dostarczenie Pucharu do Organizatora.

3. Uczestnik będący jednocześnie autorem pucharu w myśl niniejszego regulaminu udziela zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęcia pucharu na potrzeby fanpage`a Junior Football Academy w serwisie Facebook, a także udziela Organizatorowi praw autorskim do niego.
4. Wyboru zwycięzcy dokona jury.
5. Po zakończeniu konkursu informacje o jego wynikach zostaną podane na fanpage’u Junior Football Academy, a zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną poinformowane w osobnej wiadomości na fanpage’u.
§ 3. NAGRODY
1. Główną nagrodą w Konkursie jest odzież sportowa marki Adidas lub sprzęt sportowy.
2. Nagrodami rzeczowymi dla osób wyróżnionych są gadżety.
3. Organizator poinformuje Zwycięzcę i osoby wyróżnione o wygranej w oddzielnym poście na stronie internetowej oraz skontaktuje się z nimi.
4. Nagrody rzeczowe dla wszystkich osób zostaną przekazane zwycięzcom podczas Mikołajek Piłkarskich w miesiącu grudniu br.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
8. Promocja w formie Konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
9. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
10. Wszelkie posty niezgodne z regulaminem portalu Facebook będą usuwane przez administratora strony Junior Football Academy.

    
  
  

<< pozostałe wiadomości
caryl-gurevich-201@mailxu.com